Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

Možnosti

UNIVERZÁLNY MODUL MONITORINGU

GPRS-A

GPRS-A je univerzálny modul monitoringu, s telefónom GSM, obsluhujúci prenos v technológii 2G.

Zariadenie môže pracovať v rámci systému signalizácie vlámania a napadnutia, a systémov automatiky.

Spoľahlivý monitoring – zo zabezpečovacej ústredne na PCO – a oznamovanie na strážnu službu.

Vďaka konfigurovateľným vstupom, obsluhujúcim digitálne a analógové signály, môže modul kontrolovať činnosť ľubovoľných detektorov merajúcich rôzne fyzikálne veličiny, a hlásiť prekročenie zadaných hodnôt.

Modul dokáže spolupracovať s predplatenými kartami SIM a umožňuje overiť stav kreditu a nastaviť oznamovanie o prekročení minimálneho kreditu.

GPRS-A univerzálny modul monitoringu

Univerzálnosť

Modul je vhodný pre mnohé už jestvujúce ako aj nové inštalácie. GPRS-A môže prijímať informácie o udalostiach z pripojenej zabezpečovacej ústredne, aby ich následne mohol zasielať na PCO a zainteresovaným osobám cez sieť GSM. Spojenie s ústredňou sa vykonáva prostredníctvom jej telefónneho komunikátora (modul simuluje PCO) alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov ústredne pripojených na vstupy modulu.

Modul môže slúžiť na realizáciu funkcií diaľkového ovládania, napr. na zapínanie stráženia alebo otváranie príjazdovej brány pomocou mobilnej aplikácie. Zmena stavu výstupov modulu môže taktiež nastať automaticky, ako reakcia na určené udalosti.

GPRS-A môže „zmodernizovať” staršie zabezpečovacie systémy. Dokáže pracovať autonómne, napr. môže monitorovať stav rôznych zariadení systémov automatiky.

GPRS-A Monitoring udalostí

Monitoring udalostí

Spoľahlivý monitoring modul vykonáva pomocou:

 • GPRS – s využitím protokolov TCP alebo UDP
 • správ SMS

V prípade zasielania udalostí v technológii GPRS, modul obsluhuje dva formáty prenosu:

 • SIA-IP (na komunikáciu s ľubovoľným PCO)
 • SATEL (na komunikáciu so zariadeniami produkcie SATEL: PCO STAM-2 alebo konvertorom monitoringu TCP/IP do formátov audio SMET-256).

Oznamovanie

Modul GPRS-A umožňuje zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel. Táto funkcia môže byť realizovaná:

 • správ SMS
 • správ PUSH
 • spoľahlivej služby CLIP

Zariadenie môže zasielať oznamovanie niekoľkými nezávislými kanálmi. Informácia o udalosti bude zaslaná všetkými naprogramovanými kanálmi, vďaka čomu informácia dorazí k adresátovi aj keď je niektorý kanál nedostupný.

Vzdialené ovládanie

GPRS-A má 4 výstupy – 2 výstupy relé a 2 typu OC. Výstupy je možné vzdialene ovládať a aktivovať prakticky z ľubovoľného miesta niekoľkými spôsobmi:

 • pomocou správ SMS (z 8 čísiel)
 • pomocou mobilnej aplikácie GX CONTROL
 • pomocou počítača s nainštalovaným programom GX Soft
 • pomocou spoľahlivej služby CLIP (až z 10 000 čísiel).
GPRS-A Vzdialené ovládanie

Spolupráca s detektormi a zariadeniami rôzneho typu

Vstupy modulu je možné naprogramovať ako: NO, NC alebo analógové – na činnosť so zariadeniami s výstupmi NO alebo NC, ako aj s radou analógových detektorov. To značne rozširuje rozsah použitia modulu.

Modul prekonvertuje prijatý analógový signál na ľubovoľnú jednotku, napr. na teplotu, alebo inú fyzikálnu veličinu.

GPRS-A Hromadenie informácií z viacerých modulov

Hromadenie informácií z viacerých modulov – na jednom mieste – umožňuje sledovať napr. činnosť veternej elektrárne.

Mobilný prístup

Aplikácia GX CONTROL umožňuje:

 • overenie stavu vstupov a výstupov (pripojených detektorov a zariadení)
 • zobrazenie hodnôt z analógových a digitálnych detektorov
 • prehľad porúch s možnosťou vymazania ich pamäte
 • prehľad pamäte udalostí s možnosťou filtrovania
 • vzdialené ovládanie výstupov modulu (pripojených zariadení).

Správy PUSH umožňujú užívateľovi stály prístup k oznamovaniu.

Čo je veľmi dôležité, konfigurácia aplikácie je veľmi jednoduchá, a jednoduché je aj spojenie s modulom. Stačí pomocou aplikácie zaslať správu SMS do zariadenia, a následne aplikácia príjme konfiguračné údaje. Iný, taktiež veľmi jednoduchý spôsob konfigurácie je nasnímanie QR kódu, ktorý je generovaný v programe GX Soft alebo v zodpovedajúco nakoknfigurovanej aplikácii.

Konfiguračný program

GX Soft je moderný nástroj s prehľadným užívateľským rozhraním na konfiguráciu a diagnostiku komunikačných modul SATEL. Vďaka nemu má inštalačný technik prístup k všetkým funkciám modulu – môže programovať jeho činnosť, prispôsobiť funkcie modulu požiadavkám danej inštalácie a užívateľov systému. Spolupráca modulu s programom sa vykonáva lokálne
(cez RS-232 (TTL)) alebo vzdialene (cez GPRS).

GPRS-A Wygodne i bezpieczne połączenie - schemat

Pohodlné a bezpečné spojenie

Využívanie bohatých funkcií GX CONTROL a GX Soft je možné vďaka spojeniu cez server SATEL. Konfigurácia komunikácie aplikácie a programu s modulom GPRS-A zaberie iba krátku chvíľu a nevyžaduje využívanie verejnej IP adresy, ani zložité sieťové nastavenia. Zasielané údaje sú šifrované pomocou zložitého algoritmu, čo zaisťuje bezpečnosť prenosu.

Vzdialená aktualizácia firmvéru

GPRS-A spolupracuje s programom UpServ, čo umožňuje vzdialenú aktualizáciu zariadenia. Umožňuje to inštalačnej firme rýchle zavedenie nových funkcií - z ľubovoľného miesta v ľubovoľnom momente – bez nutnosti výjazdu na objekt, na ktorom sú nainštalované komunikačné moduly, a bez nutnosti ich demontovania.

Univerzálny modul monitoringu

Spolupráca s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou

 • programovateľné vstupy
 • výstupy s možnosťou vzdialeného ovládania
 • konvertovanie monitoringu audio (PSTN) do formátov: SMS, GPRS


Obsluha otvorených komunikačných protokolov (cez GPRS):

 • MQTT
 • JSON/HTTP
 • MODBUS RTU

Vzdialené ovládanie výstupov

 • SMS
 • CLIP
 • mobilná aplikácia GX CONTROL
 • konfiguračný program GX Soft
 • IoTKonfiguračný program GX Soft

 • intuitívne užívateľské rozhranie
 • úplná konfigurácia modulu
 • prehľad pamäte udalostí
 • diagnostika porúch

GPRS-A

univerzálny modul monitoringu

Kde nakupovať?
GPRS-A univerzálny modul monitoringu

Charakteristika

GPRS-A je univerzálny modul monitoringu, ktorý môže pracovať autonómne, alebo v rámci systému signalizácie vlámania a napadnutia a v systémoch automatizácie. Zariadenie má telefón obsluhujúci prenos údajov v technológii 2G.

V zabezpečovacích systémoch môže tento modul slúžiť na realizáciu monitoringu a môže spolupracovať s ľubovoľnou zabezpečovacou ústredňou. Prepojenie s ústredňou sa vykonáva pomocou jej telefónneho komunikátora alebo pomocou zodpovedajúco nakonfigurovaných výstupov.

Modul má 8 vstupov, ktoré môžu pracovať ako digitálne (NO, NC) alebo analógové. Analógové vstupy môžu byť využívané v sústavách automatiky, alebo na monitorovanie širokej škály externých zariadení, ako sú napr. detektory teploty, tlaku, vlhkosti a podobne. GPRS-A má zbernicu 1-Wire, na ktorú je možné pripojiť až 8 digitálnych detektorov teploty DS-T1 alebo DS-T2 .

Modul môže zasielať údaje o meraní pomocou technológie GPRS s využitím otvorených komunikačných protokolov: MQTT, JSON a MODBUS RTU. Jestvuje možnosť vytvorenia servera, ktorý bude zbierať údaje z viacerých modulov s cieľom ich grafického zobrazenia – napr. na kontrolu parametrov prostredia v skladoch, výrobných halách a podobne. Modul využíva koncepciu tzv. internetu vecí (ang. IoT – Internet of Things). GPRS-A pri prekročení naprogramovaných hodnôt môže zasielať hlásenia na PCO alebo určeným užívateľom. Je možné taktiež naprogramovanie automatickej reakcie pri zmene stavy vybraných výstupov, napr. zapnutie ohrevu pri rýchlom poklese teploty.

Modul môže zasielať oznamovanie max. pre 8 užívateľov, a to niekoľkými spôsobmi: pomocou správ SMS, PUSH, alebo CLIP.

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné diaľkovo ovládať pomocou správ SMS, CLIP-om, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. GPRS-A môže byť využívaný na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu sa používa program GX Soft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne pomocou portu RS-232 (TTL) modulu, alebo diaľkovo pomocou technológie GPRS.

Diaľková aktualizácia firmvéru zariadenia pomocou servera aktualizácie UpServ.

 • konverzia telefónneho monitoringu na SMS / GPRS
 • zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
 • oznamovanie: SMS / CLIP / PUSH
 • 8 programovateľných vstupov (NO / NC / analógové)
 • zbernica digitálnych detektorov teploty 1-Wire (max. 8 detektorov)
 • možnosť konfigurácie reakcie na prekročenie hodnôt na vstupoch
 • 4 výstupy (2 relé, 2 typu OC) ovládané pomocou SMS / CLIP (max. 10 000 tel. čísiel) / GX CONTROL / GX Soft
 • IoT - obsluha otvorených protokolov: MQTT, JSON, MODBUS RTU cez GPRS
 • vstup na kontrolu napájania AC
 • možnosť overenia stavu kreditu SIM kariet pre-paid a oznamovanie o prekročení naprogramovaného limitu
 • konfigurácia nastavení modulu:
  • lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port RS-232 (TTL) modulu
  • diaľkovo - počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez GPRS
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť pripojenia zdroja APS-412, APS-612
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
EN-50136 SP 5
GPRS-A

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2022-09-06
3.10 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-02-01
456 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2021-12-10
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-19
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-07-26

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
505 KB
EN-50136 SP 5
dátum aktualizácie: 2021-09-30
184 KB

Technické informácie

Trieda prostredia
II
Počet výstupov typu OC
2
Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Počet vstupov
8
Rozmer krytu
83 x 65 x 23 mm
Pracovná teplota
-10...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
80 mA
Maximálny odber prúdu
220 mA
Hmotnosť
110 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Počet výstupov relé typu NO
2
Výstupy O1...O2 (typ OC)
50 mA / 12 V DC
Výstupy O3...O4 (relé, typ NO)
1000 mA / 30 V DC
Maximálne povolené napätie na vstupe AC
25 V AC

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.
 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij